vvsc

2014 m. rugsėjo 30 d.

Versija neįgaliesiems

angliškai
Renginių kalendorius
<2014 Rugsėjis>
PATKPŠS
1234567
8911121314
15161718192021
222325262728
2930     
Apklausa
Get Adobe Flash player

Paslaugos - Leidimai-higienos pasai


→ 1. Kas privalo turėti leidimą-higienos pasą?
→ 2. Kur reikia kreiptis, norint gauti leidimą-higienos pasą?
→ 3. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti leidimą higienos pasą?
→ 4. Kiek tai kainuoja?
→ 5. Per kiek laiko išduodamas leidimas-higienos pasas?
→ 6. Susiję teisės aktai

→ 7. Leidimų-higienos pasų dublikatų išdavimas
→ 8. Leidimų-higienos pasų patikslinimas 
 
 

 

1. Kas privalo turėti leidimą-higienos pasą?
Fiziniai, juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse filialai, kurie ketina verstis ūkine komercine veikla (ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašą galite rasti čia)
Leidimas-higienos pasas išduodamas:
1. prieš pradedant vykdyti ūkinę komercinę veiklą;
2. pasibaigus leidimo-higienos paso galiojimui;
3. norint pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą po leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo;
4. atlikus patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti;
5. pasikeitus ūkinės komercinės veiklos sąlygoms, kurioms keliami kiti arba papildomi visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

į viršų 
 

2. Kur reikia kreiptis, norint gauti leidimą-higienos pasą?

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vedėjas Robertas Petraitis,

tel. (8 5) 264 9672,
el.p. robertas.petraitis {eta} vilnius.vvspt.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 01119 Vilnius

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vyriausioji specialistė Evelina Vilčinskienė,
tel. (8 5) 264 9652,
el.p. evelina.vilcinskiene {eta} vilnius.vvspt.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 01119 Vilnius


į viršų 
 

3. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti leidimą higienos pasą?
Pareiškėjas leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai pateikia:
1. paraišką gauti leidimą-higienos pasą (pildoma Priimamajame);
2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;

 4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams).
Jei 2–4 punktuose numatyti dokumentai jau yra pateikti, apie tai pažymima paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą, nurodant, kokie dokumentai, kada ir kokiu tikslu leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai buvo pateikti, ir patvirtinant, kad dokumentuose nurodyti duomenys nėra pasikeitę.

į viršų 

 
4. Kiek tai kainuoja?
Už leidimo-higienos paso išdavimą imama teisės aktų nustatyta  valstybės rinkliava: 
     objektams iki 35 kv. metrų – 197,00 Lt;
     objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 253,00 Lt;
     objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų – 346,00 Lt;
     objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų – 460,00 Lt.

į viršų 
 
5. Per kiek laiko išduodamas leidimas-higienos pasas?
1. Per 3 darbo dienas įvertinama, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, patikrinamos pateiktos dokumentų kopijos, patikrinama ar teisingai užpildyta paraiška. Taip pat per tą laiką iš Valstybės įmonės Registrų centro gaunamas statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašą bei Juridinių asmenų registro - juridinio asmens duomenis, reikalingus išduoti leidimą-higienos pasą.
2. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą užpildyta neteisingai, kad pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, registracijos arba dėl juridinio asmens filialo registracijos,  apie tai raštu informuojamas pareiškėjas, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) ar notaro patvirtintas kopijas.
3. Per 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo pareiškėjui dienos negavus prašomos informacijos paraiška paliekama nenagrinėta.
4. Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas.
5. Jei vertinimo pažymos išvadoje nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vertinimo atlikimo.
6. Priėmus sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą, pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
7. Leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui tik sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo-higienos paso dublikatą - išduoto leidimo-higienos paso nuorašą su žyma „Dublikatas.“

į viršų 
 
6. Susiję teisės aktai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2010, Nr.86-4573) Išorinė nuoroda

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463, 2010, Nr. 65-3234). Išorinė nuoroda

į viršų
 

Leidimų-higienos pasų dublikatų išdavimas

1. Kokiais atvejais dublikatas išduodamas?
Leidimo-higienos paso dublikatas išduodamas fiziniams, juridiniams asmenims ar filialams, kurie yra praradę leidimą-higienos pasą.
2. Kur reikia kreiptis norint gauti dublikatą?
Norint gauti leidimo-higienos paso dublikatą, reikia kreiptis į leidimą-higienos pasą išdavusią Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžią teritorinę visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą.

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vedėjas Robertas Petraitis,

tel. (8 5) 264 9672,
el.p. robertas.petraitis {eta} vilnius.vvspt.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 01119 Vilnius

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vyriausioji specialistė Evelina Vilčinskienė,
tel. (8 5) 264 9652,
el.p. evelina.vilcinskiene {eta} vilnius.vvspt.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 01119 Vilnius3. Kokius dokumentus reikia pateikti?
Praradęs leidimą-higienos pasą fizinis, juridinis asmuo ar filialas, turi pateikti:
1. prašymą išduoti leidimo-higienos paso dublikatą (laisva forma);
2. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
4. Kiek laiko trunka dublikato išdavimas?
Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo-higienos paso dublikatą - išduoto leidimo-higienos paso nuorašą su žyma "Dublikatas".
5. Kiek kainuoja?
Už leidimų-higienos pasų dublikatų išdavimą imama teisės aktų nustatyta
valstybės rinkliava – 18 Lt.

į viršų
 


Leidimų-higienos pasų patikslinimas

1. Kokiais atvejais leidimai-higienos pasai tikslinami?
Leidimas-higienos pasas patikslinamas, jeigu:
a) pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys:
juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją;

b) kiti su vykdomomis ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai);
c) reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta;

d) ištaisant klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.
2. Kur reikia kreiptis norint patikslinti leidimą-higienos pasą?
Leidimą-higienos pasą išdavusi Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldi teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vedėjas Robertas Petraitis,

tel. (8 5) 264 9672,
el.p. robertas.petraitis {eta} vilnius.vvspt.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 01119 Vilnius

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
vyriausioji specialistė Evelina Vilčinskienė,
tel. (8 5) 264 9652,
el.p. evelina.vilcinskiene {eta} vilnius.vvspt.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Vilniaus g. 16, 01119 Vilnius


3. Kokius dokumentus reikia pateikti?
Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą, pateikia:
a) Motyvuotą prašymą (laisva forma);
b) Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis;
c) Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės
rinkliava.
d) Mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikti nereikia, jeigu klaida buvo padarytas dėl leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos kaltės.
4. Kiek laiko trunka patikslinimas?
Leidimas-higienos pasas patikslinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Nustačius, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai, pareiškėjas per 5 darbo dienas pareiškėjas informuojamas raštu, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus.
5. Kiek kainuoja?
Už leidimų-higienos pasų patikslinimą imama teisės aktų nustatyta valstybės rinkliava – 39 Lt.

į viršų